บทที่ 585 พนัน

“มิผิด มันก่อให้เกิดปรากฏการณ์หมู่ดาวประทานพร ทั่วทั้งนครมหาสันติล้วนเป็นประจักษ์พยาน อีกทั้งมันยังทำลายสถิติของชีเตียวอวี่เมื่อครั้งกระโน้น หลายตระกูลเริ่มให้ความสนใจกับมันแล้ว” “คอยติดตามสถานการณ์ต่อไป” “เราสมควรทาบทามมันก่อนหรือไม่? หลายคนเพ่งเล็งไปที่มัน… …” “อย่าได้กังวลมากไป อาศัยชื่อเสียงของมันในตอนนี้ ไม่ม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ